Ponuka Kurzov

Vodičské kurzy

Vodičské kurzy sa vykonávajú v súlade podľa zákona č. 93/2005 Z. z. a Vyhlášky č. 349/2005 Z. z.

V cene kurzu sú zahrnuté komplexné služby: zápis do autoškoly, tlačivá, učebnice a testy, teoretická príprava, autotrenažér, autocvičisko, praktický výcvik na vozidle a skúška.

Iné poplatky: praktická prvá pomoc, lekárska prehliadka, psychologické vyšetrenie, správne poplatky za skúšku, opakovacia skúška a vydanie vodičského preukazu. Autoškola osobne má k dispozícii v plnom rozsahu technickú základňu, ktorú potrebuje pre svojich uchádzačov pre absolvovanie kurzov a skúšok na získanie vodičského oprávnenia.

Podrobne informácie pri osobnej návšteve v autoškole a pri otvorení vodičských kurzov.

Doškoľovacie kurzy

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 € a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o:

  • povinností podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu,
  • preskúšaní odbornej spôsobilosti
  • preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o
  • preskúmaní psychickej spôsobilosti.

O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru. Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku.

Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vykonáva. Podrobne informácie pri osobnej návšteve v autoškole.

Osobitný výcvik

Osobitný výcvik sa vykonáva na skupiny vodičského oprávnenia A2, A, B96 na základe vydaného Rozhodnutia Okresným úradom , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Banskej Bystrici pod evidenčným číslom OU-BB-OCDPK-2014/0362-49.

Osobitný výcvik sa vykonáva v súlade podľa zákona č. 93/2005 Z. z. a Vyhlášky č. 349/2005 Z.z.,

Získanie vodičského oprávnenia skupiny A2 alebo A bez skúšky.

Žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny A2 alebo A bez skúšky je povinný byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 alebo A2 najmenej dva roky. Ďalej predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motocykla patriaceho do skupiny, absolvovať lekársku prehliadku a osobitný výcvik v predpísanom rozsahu.

Podrobné informácie o priebehu absolvovania osobitného výcviku na skupinu A2 alebo na skupinu A získa žiadateľ pri osobnej návšteve v autoškole.

Získanie vodičského oprávnenia skupiny B96 s prípojným vozidlom.

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý dovŕšil 18 rokov môže jazdiť s jazdnou súpravou, ktorá presahuje 3500 kg, po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole.

Žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny B96 s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy je viac ako 3500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg je povinný absolvovať osobitný výcvik v predpísanom rozsahu.

Podrobné informácie o priebehu absolvovania osobitného výcviku vodičského oprávnenia na skupinu B96 získa žiadateľ pri osobnej návšteve v autoškole.

Kurzy praktickej prvej pomoci

Autoškola Michal Stebila je oprávnená vykonávať "Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov." Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci bolo vydané Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 26. 05 2009 pod registračným číslom 05521-7/2009-OZdV. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11. 06. 2009. Praktická prvá pomoc sa vykonáva v súlade podľa zákona č. 653/2007 Z. z., vyhlášky č. 28/2008 Z. z. a schváleného projektu.

Praktickú prvú pomoc sú povinní absolvovať všetci účastníci vodičských kurzov a kurzov základnej kvalifikácie. Termíny kurzov sú zverejnené na webovej stránke a záujemcovia sa musia vopred nahlásiť. Kurz trvá 8 vyučovacích hodín plus následná skúška.

Vykonávame kurz prvej pomoci aj pre iné autoškoly a pre individuálnych záujemcov.

Zľavy poskytnuté žiakom, ktorí si rozširujú vodičské oprávnenie a robili vodičský kurz v tejto autoškole.

Absolvované kurzyCena
jeden kurz 10 €
dva kurzy 20 €
tri kurzy 30 €

SPRÁVNY POPLATOK

Poplatok za...Cena
opravná skúška sk. A 4 €
opravná skúška sk. B, BE, T 8 €
opravná skúška sk. C, CE, D, DE 16,50 €
preskúšanie na základe rozhodnutia PZ DI 16,50 €
skúška na skupinu AM, A1, A2, A 16,50 €
skúška na sk. B, BE, T 33 €
skúška na sk. C, CE, D, DE 66 €
skúška na sk. CD 132 €
osobitný výcvik 10 €