Tachografová karta

AUTOŠKOLA Stebila prijíma žiadosti pre prvé vydanie i obnovu kariet vodiča, dielenských i podnikových kariet k digitálnym tachografom.

Postup pri podávaní žiadostí

Tachografová karta

Žiadateľ o kartu môže osobne navštíviť zberné miesto, kde mu budú poskytnuté podrobné informácie o vydaní tachografovej karty alebo sa telefonicky dohodnúť bez osobnej návštevy na pobočke a žiadosť bude vybavená elektornicky s pomocou asistencie zamestnanca zberného miesta. Žiadosť na obnovu karty je možné podať 60 dní od konca platnosti karty.

Platné je len originálne tlačivo, ktoré je ale potrebné vypĺňať len v prípade dielenskej a podnikovej karty.

Vyplnená žiadosť (paličkovým písmom) a potrebné prílohy sa doručia na zberné miesto. Žiadosť je následne spracovaná a odoslaná výrobcovi kariet. Hotová karta je doručená na adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti. Doba vybavenia žiadosti o prvú kartu je 14 kalendárnych dní. Lehota vybavenia žiadosti za účelom náhrady karty za odcudzenú, stratenú, poškodenú je 5 pracovných dní.

Pri vyplňovaní žiadosti musí predložiť doklady: vodičský preukaz a občiansky preukaz. Pred odoslaním žiadosti je potrebné zosnímať podpis a tvár žiadateľa. Fotografia a podpis vodiča sa vyhotovuje na zbernom mieste.

Ak vodič nie je občanom SR, musí predložiť doklad preukazujúci schválenie pobytu na území SR. Ak vodič nie je občanom členského štátu EÚ, musí predložiť originál alebo notárom osvedčenú kópiu OVMCND.

Pre účastníkov školenia o kvalifikačnú kartu vodiča bude žiadosť vybavená aj cez sobotu a v nedeľu.

Zberné miesto

Pracovná doba: pondelok až piatok - od 7.30 do 17.00 hod

Miesto: STEBILA s.r.o., Horná 67, Banská Bystrica

Tel. kontakt: 0907 817 026, 0905 484 831

E-mail: bystrica@autoskola-stebila.sk

Podrobnosti: www.digitalnytachograf.sk/digitalny-tachograf/zberne-miesta-pre-prijem

Čipové karty

Digitálne tachografy pri svojej činnosti využívajú čipové karty na záznam a sťahovanie rôznych údajov o vozidle i vodičovi.

Príslušným orgánom na vydanie karty je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Žiadosti na vydanie karty je možné podať len na určených pracoviskách. Používajú sa štyri druhy kariet, ktoré sú kompatibilné so všetkými typmi digitálnych tachografov:

 1. karta vodiča (biela) - používa ju vodič počas prevádzky vozidla na zanamenávanie údajov

  Tachografová karta (Biela - líc) Tachografová karta (Biela - rub)
  • zaznamenáva všetky aktivity vodiča (dátum, čas, jazda, odpočinok, dráha, rýchlosť...)
  • má kapacitu 28 pracovných dní
  • vlastníkom karty môže byť len vodič
  • doba platnosti je 5 rokov

 2. karta podniková (žltá) - na stiahnutie údajov majiteľom alebo prevádzkovateľom vozidla

  Tachografová karta (Žltá - líc) Tachografová karta (Žltá - rub)
  • obsahuje elektronický klúč prevádzkovateľa na ochranu jeho údajov
  • dovoľuje stiahnutie údajov z pamäte tachografu na úrovni podniku
  • podnik môže byť držiteµom viacerých podnikových kariet
  • doba platnosti podnikovej karty je 5 rokov

 3. karta kontrolóra (modrá) - používaná napr. políciou, inšpektorátom práce pri cestnej kontrole

  Tachografová karta (Modrá - líc) Tachografová karta (Modrá - rub)
  • slúži na čítanie údajov tachografu a karty vodiča
  • zapisuje záznam kontroly v tachografe (dátum, čas, číslo karty, krajinu...)
  • vlastníkom môže byť len kontrolný orgán (IP, DP...)
  • doba platnosti nie je definovaná

 4. karta dielenská (červená) - používaná autorizovanou dielňou pri servise a overovaní tachografov

  Tachografová karta (Červená - líc) Tachografová karta (Červená - rub)
  • zapisuje záznam dielne v tachografe (dátum, čas, číslo karty, názov dielne...)
  • vlastníkom môže byť len autorizovaná dielňa
  • karta sa vydáva na dielňu a montéra
  • je jedinou kartou chránenou PIN kódom
  • doba platnosti je 1 rok

Každý digitálny tachograf má dva sloty na použitie dvoch kariet súčasne. Najpoužívanejšie sú tieto kombinácie:

 • dve karty vodiča pri dvojvodičovej osádke vozidla
 • karta vodiča a karta kontrolóra pri cestnej kontrole, kedy môže kontrola použiť svoju kartu na prezeranie a stiahnutie údajov o prevádzke vozidla a o vodičovi
 • karta vodiča a podniková karta, keď majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla sťahuje informácie o vozidle a vodičovi

Legislatíva stanovuje povinnosť stahovania údajov z karty vodiča každých 28 kalendárnych dní (t.j. 21 pracovných dní) od posledného prenosu. Pri sťahovaní sa údaje na karte nevymažú, len skopírujú. Kapacita karty je 28 dní - potom sa najstaršie údaje prepisujú novými.

Z prevádzkového hµadiska  je okrem čipovej karty vodiča pri digitálnom tachografe potrebná aj podniková karta. Podniková karta slúži pre zabezpečenie ochrany podnikových údajov a pre povolenie sťahovania údajov z digitálneho tachografu. Podnik môže byť držiteľom aj viacerých podnikových kariet.