Psychologické vyšetrenie

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

 1. Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Doklad o psychickej spôsobilosti vydaný pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia platí jeden rok od dátumu vyhotovenia.
 2. Policajný zbor rozhodne o preskúmaní psychickej spôsobilosti:
  1. Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena psychickej spôsobilosti.
  2. Trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky v posledných dvanástich mesiacoch.
  3. Ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie.
  Doklad pre vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti, dobu platnosti určuje posudzujúci psychológ, najviac však na jeden rok.
 3. Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa :
  1. vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
  2. vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy,
  3. vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí,
  4. vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia.

 1. Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, alebo len motorové vozidlo osobitne technicky upravené, orgán Policajného zboru obmedzí držiteľovi vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
 2. Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto
  1. nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti,
  2. nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,

Uchádzač o psychotesty sa môže e-mailom alebo telefonicky dohodnúť o termíne konania.
Psychologické vyšetrenie je možné dohodnúť aj cez víkendy

psycotesty.jpg