Profil autoškoly

Autoškola Michal Stebila bola zaregistrovná 21. 12. 1990 v Banskej Bystrici. Na základe vydaného osvedčenia o registrácii autoškoly Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici vykonáva vodičské kurzy na skupiny: AM, A1, A2, A, B, C, C+E, D, D+E a T. Majiteľom a zodpovednou osobou autoškoly je nepretržite Michal Stebila. V súčasnosti má naša spoločnosť hlavné sídlo v Banskej Bystrici a dve prevádzky v Brezne a Heľpe. Dlhoročné skúsenosti vo výcviku a školeniach vodičov, výuka za pomoci audiovizuálnej techniky, skúsený kolektív a dobrá technická základňa autoškoly sú zárukou Vašej spokojnosti.

Prevádzku v Banskej Bystrici od 14.11.2016 nájdete na novej adrese: Horná 67, Banská Bystrica, 2. poschodie - oproti Poliklinike.

Hlavný dôraz sa kladie na:

  • pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň

  • ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie

  • kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik

  • poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly

  • audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Informujeme

§ 2 Všeobecné opatrenia k prevádzkam
Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami; b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
       1. deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,

       2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,

       3. teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2 ; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 10

      4. prevádzky podľa § 3, 8, 10, 12 a § 13,
e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,
f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

          § 6 Prevádzky zariadení autoškôl a školiacich stredísk inštruktorov vykonávajúcich inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku
Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy3 ) a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku4 ) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
b) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
c) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
d) zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

 Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. mája 2021.

 

Vyhláška 154/2020 Z. z.

Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 23. 06. 2020. Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/154/vyhlasene_znenie.html

 

Prihlásenie sa na vodičské kurzy všetkých skupín môžete vykonať priebežne mailom alebo osobne. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča alebo tachografovej karty taktiež mailom alebo osobne.

 Banská Bystrica

- V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa otvárania kurzov na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín motorových vozidiel nás kontaktujte na čísle 0905 484 833, 0905 484 831 alebo e-mailom bystrica@autoskola-stebila.sk.

- Otvorenie kurzu na získanie VO skupiny B bude dňa 26.08.2021 o 15:00 hod.

- Otvorenie kurzu na získanie kvalifikačnej karty vodiča - Pravidelný výcvik vodičov /35 hodín/ - bude dňa 31.07.2021.

- Otvorenie kurzu na získanie kvalifikačnej karty vodiča - Základná kvalifikácia vodičov /140 hodín/ - bude v auguste 2021.

 - Dňa 05.08.2021 a 06.08.2021 o 14:00 hod. sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0905 484 831.

 Brezno

- Dňa ... o ... hod. otvárame kurz na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle 0905 279 335.

- Dňa ... o ... hod. sa koná Kurz prvej pomoci. V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 279 335.

 Heľpa

Otvorenie kurzu na získanie VO skupiny B sa koná dňa ... o ... hod. na Obecnom úrade Heľpa.

Termíny skúšok

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 30.07.2021
Účastníci konania: Bamburová Renáta, Obrtanec Matúš

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 30.07.2021
Účastníci konania: Greško Aleš, Cimermanová Petra, Libutka Niko, Mišánek Martin

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 02.08.2021
Účastníci konania: Vajdík Peter, Švantner Milan, Glemba Tomáš

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 03.08.2021
Účastníci konania: Políčeková Terézia, Mikloš Mário, Ondrejková Kristína, Výlupok Zdenko, Veselovský Patrik, Vrba Matúš, Babic Michal, Guťan Josef

Miesto konania: Brezno
Termín konania: 03.08.2021
Účastníci konania: Gunár Michal, Harvan Rastislav, Haľaková Aneta, Bošeľa Matej, Erteľ Jaroslav, Hudec Vladimír

Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 05.08.2021
Účastníci konania: Štefániková Elena, Masláková Júlia, Schmidtová Eva, Pazera Teo, Potančoková Katarína, Danko Adam

Banská Bystrica

ul: Horná 67
974 01 Banská Bystrica

048 41 41 519

bystrica@autoskola-stebila.sk

Brezno

ul: Nálepkova 7
977 01 Brezno

048 61 11 616

0905 279 335

brezno@autoskola-stebila.sk

Heľpa

ul: Farská 2
976 68 Heľpa

048 61 11 616

0905 279 335

helpa@autoskola-stebila.sk